קידוד קרן ההשתלמות

בהתאם לחוזר אגף שוק ההון , ביטוח וחיסכון מפורט מספר הקידוד של קרן לשופטים על גבי טפסים ומכתבים בנוגע לעמית בקרן.

למספר הקידוד בסופו יתווסף מספר העמית בקרן.

מס הקידוד של הקופה :

קרן שופטים520030743-00000000000294-0294-000
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ