החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

הודעות חשובות


חדש! הלוואות מכספי קרן ההשתלמות

קרן השתלמות לשופטים (להלן – “הקרן”) הינה קרן השתלמות המנוהלת בנאמנות לטובת עמיתיה על ידי החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ (להלן – “החברה”). החברה הוקמה ואוגדה כחברה בע”מ בשנת 1977, בהתאם ובהמשך להחלטות ועדת הכספים של הכנסת, בהן אישרה הוועדה לשלם לשופטים תוספת כספית אשר תסייע להם לממן השתלמויות מקצועיות. הקרן הינה ייעודית לשופטי בתי המשפט בישראל.

מאז הקמתה פעלה החברה כקופת גמל תאגידית תחת השם קרן השתלמות לשופטים בע”מ. ביום 29.4.2007 אישרה האסיפה הכללית של החברה שינוי מבני במסגרתו תפוצל הקופה התאגידית לחברה מנהלת של קופת גמל ולקופת גמל שתנוהל בנאמנות בידי אותה חברה מנהלת, תוך ביצוע הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת לבין קופת הגמל. במסגרת זו שונה שם החברה לשמה הנוכחי, אשר מנהלת את קופת הגמל – “קרן השתלמות לשופטים”, תוקן תקנון ההתאגדות של החברה תוך אימוץ תקנון חדש עבור החברה המנהלת, ואומץ תקנון חדש עבור קופת הגמל.

העתקי התקנונים החדשים של החברה והקרן ניתנים לצפייה באתר זה.

בנק הפועלים בע”מ הינו מנהל תפעול של הקרן שתפקידו לנהל את חשבונות העמיתים ,הכל בהתאם לתקנון הקרן, להוראות דירקטוריון וועדת ההשקעות ובכפוף להוראות כל דין.

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 31/03/2008 הועבר הטיפול בהשקעותיה של הקרן למנהל התיקים שנבחר על ידה , פסגות ניירות ערך בע”מ . במועד זה חדל בנק הפועלים להשקיע את כספי הקרן והמשיך לנהל את חשבונות הקרן והעמיתים .

כיום , חברת פסגות ניירות ערך בע”מ מנהלת את ביצוע השקעות הקרן , בהתאם למדיניות ההשקעות שהתווה הדירקטוריון של החברה המנהלת ובהתאם להחלטות המתקבלות בועדת ההשקעות .

מבנה החברה מבוסס על העיקרון שהשליטה בחברה מנוהלת על ידי נציגות השופטים בישראל וכן על ידי נציגי ציבור מטעם המדינה.

מס` וסוג מניותמס` וסוג מניותאחוז בזכות הצבעה
מדינת ישראל250 מניות רגילות מסוג א`
1 מניית הכרעה
50%
העמיתים השופטים250 מניות רגילות מסוג ב`50%

מועצת המנהלים (הדירקטוריון) של החברה מורכבת מ – 8 חברים, מהם 4 נציגי מדינת ישראל המתמנים על ידי מדינת ישראל (בעלת מניות מסוג א`), ו-4 חברים הנבחרים ע”י השופטים העמיתים (בעלי מניות מסוג ב`) או ע”י הנציגות הארצית של השופטים. דירקטור מטעם המדינה משמש כיו”ר הדירקטוריון ואחד מנציגי השופטים משמש כמנהל הקרן.

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ