טפסים

בתום 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן, יוכל השופט העמית למשוך כספים עד לסכום הצבירה לכל מטרה. כל עוד לא יימשכו כספים, ימשיך חשבונו של העמית בקרן להתנהל באופן הרגיל כפי שיפורט להלן. ואולם, עם משיכת סכום כלשהו מהקרן לאחר תום 6 השנים, תוצמד יתרת הסכום שתיוותר בקרן עפ”י כללי הקרן הנהוגים ותהא ניתנת למשיכה בכל עת, ובד בבד ייפתח לעמית חשבון נוסף וחדש בקרן.

נוהל משיכת כספים

בקשות למשיכת כספים נזילים מקרן ההשתלמות לשופטים יש להעביר אל גב` יעל הוכברגר מזכירת הקרן, היושבת בהנהלת בתי משפט בירושלים. ניתן לשלוח בקשה במייל או בפקס`  למס` פקס` 02-6556955.

    בבקשה יש לציין את את הפרטים הבאים:

            א. שם המבקש;

            ב. מספר עמית בקרן;

            ג. תאריך לידה

            ג. משיכת כל הכספים הנזילים או סכום מסויים;

            ג. פרטי חשבון הבנק אליו מבקשים אתם להעביר את הכספים.

הכספים מועברים לחשבון המבקש תוך 4 ימי עסקים. לא נכללים במניין הימים ימי שישי ושבת /חגים וערבי חג.  בתחילת כל חודש יש עיכוב של כארבעה ימים  בהעברת הכספים.

בקשת הסרה מהממשק האינטרנטי

לשם הגשת בקשת הסרה מהממשק האינטרנטי יש למלא את הטופס באופן מלא וברור ולצרף לו העתק תעודת זהות

את המסמכים יש לשלוח אל החברה:

  • באמצעות הדואר לכתובת הבאה: כנפי נשרים 22 ירושלים 95464.
  • באמצעות פקס שמספרו: 02-6556955
  • באמצעות דואר אלקטרוני: yaelh@court.gov.il 

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ