תחומי פעילותה של הקרן

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים  בע”מ ( להלן “החברה” או “החברה המנהלת”).

החברה מנהלת בנאמנות את קרן השתלמות לשופטים  (להלן “הקופה”).

החברה מנהלת את פעילות הקופה ללא מטרת רווח.

החברה המנהלת גובה דמי ניהול מעמיתי הקופה בהתאם להוצאותיה בפועל.
אין לחברה המנהלת תחום עיסוק אחר מעבר לאמור לעיל

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ