מבנה הארגון

מבנה אחזקות – החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

בעלי המניותמספר וסוג מניותאחוז בזכויות הצבעה
מדינת ישראל(*)250 מניות רגילות מסוג א`
1 מניית הכרעה
50%
שופטים250 מניות רגילות מסוג ב`50%

החברה הינה “חברה ממשלתית” כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות התשל”ה – 1975, מכח אחזקת מדינת ישראל במניות החברה, ומכח מניית ההכרעה של המדינה המוחזקת בידי מי שמכהן כנשיא בית המשפט העליון (או שופט בית המשפט העליון שימונה על ידו).

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ