מבנה הארגון

מבנה אחזקות – החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

בעלי המניותמספר וסוג מניותאחוז בזכויות הצבעה
מדינת ישראל(*)250 מניות רגילות מסוג א`
1 מניית הכרעה
50%
שופטים250 מניות רגילות מסוג ב`50%

החברה הינה “חברה ממשלתית” כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות התשל”ה – 1975, מכח אחזקת מדינת ישראל במניות החברה, ומכח מניית ההכרעה של המדינה המוחזקת בידי מי שמכהן כנשיא בית המשפט העליון (או שופט בית המשפט העליון שימונה על ידו).