הודעות

הודעה לעמיתי קרן השתלמות לשופטים

בהתאם להוראות סעיף 86(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס”ה-2005, הוחלט על עריכת שינוי מבני במסגרתו התבצעה רה אורגניזציה של הקופה התאגידית אשר פוצלה לחברה מנהלת של קופת גמל ולקופת גמל שמנוהלת בנאמנות בידי החברה המנהלת. בעקבות השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה והתחייבויותיה, בוצעו שינויים והתאמות בתקנון ההתאגדות של הקופה התאגידית באופן שהתקנון המקורי פוצל לשני תקנונים נפרדים – לתקנון החברה בנוסח המצ”ב כנספח “א” למודעה זו, ולתקנון הקרן בנוסח המצ”ב כנספח “ב” למודעה זו. מובהר כי זכויות העמיתים בקופה התאגידית נשארו ללא שינוי.

נספחים א` ו-ב` – ניתן למצוא אותם באתר הקופה, בנושא “אודות הקרן”.

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ