עמלות

נכון לתאריך 31.12.2019:

שם הקופהשיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל
קרן השתלמות לשופטים0.16%
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ