מדיניות ונהלים

ברבעון זה – לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן .

הכרעות עקרוניות

מייל לצורך חילופי מידע בין חברות מנהלות  

hashavashoftim@gmail.com

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ